Kona?ni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika

Autor Maestral, Veljača 11, 2019, 07:38:43 POSLIJEPODNE

« natrag - naprijed »

0 Članovi i 1 Gost pregledava ovu temu.

Maestral

MMPI

Hrvatski sabor u petak je sa 98 glasova "za" i jednim "protiv“ izglasao Kona?ni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, kao dio cjelokupne reforme pomorskog zakonodavstva koju je pokrenula Vlada s ciljem digitalizacije svih usluga u pomorstvu u slijede?e tri godine, smanjenja administrativnih optere?enja, dovršetka socijalne reforme za pomorce te pove?anja konkurentnost hrvatskih luka i industrije.

Ciljevi usvojenog izmijenjenog Pomorskog zakonika ja?anje su konkurentnosti hrvatskog brodarstva i nauti?kog sektora, osnaženje položaja hrvatskog pomorca i njegove konkurentnosti, smanjenje administrativnih barijera i otvaranje puta ka potpunoj digitalizaciji u hrvatskom pomorskom sektoru, zatim ja?anje atraktivnosti hrvatske zastave i uskla?enje nacionalnog pomorskog zakonodavstva s novim EU rješenjima.

Pomorskim zakonikom ure?eni su svi zna?ajniji javnopravni i imovinskopravni odnosi povezani s morem, pomorskom plovidbenom djelatnoš?u i pomorskim brodovima, a neke od najzna?ajnijih novina koje donose izmijene i dopune Pomorskog zakonika su:

Uspostava jedinstvenog upisnika brodova u elektroni?kom obliku - upisnik ?e biti digitaliziran i centraliziran, uz objedinjavanje podataka svih vrsta plovila iz postoje?ih upisnika u novom e-upisniku.

Dovršetak socijalne reforme za pomorce - u odredbama o oslobo?enju od pla?anja poreza na dohodak temeljem boravka na brodu u me?unarodnoj plovidbi dodaju se nove situacije koje se ubrajaju u 183 dana potrebna za porezno oslobo?enje pomoraca (npr. bolesti, otmice, napuštanja od strane brodara i sl.).

Poticanje održavanja izobrazbe u hrvatskim pomorskim u?ilištima - umjesto dosadašnjih olakšica koje su se odnosile samo na edukaciju u inozemstvu, ?ime se poti?e i stvaranje naših centara izvrsnosti u pomorstvu.

Zakonom se osnažuju i rješenja vezana za sprje?avanje one?iš?enja s pomorskih objekata, kao i reakcije u slu?aju iznenadnih one?iš?enja mora.

Proširuje se postoje?i režim poreza po tonaži brodova na na?in da se omogu?ava njegova primjena i na jahte. Porez po tonaži predstavlja dozvoljenu državnu potporu, obzirom da su svi koji se opcionalno uklju?e u ovaj sustav, oslobo?eni od pla?anja poreza na dobit ostvarenu uklju?enim plovilima umjesto ?ega pla?aju porez koji se obra?unava prema tonaži plovila. Svrha ove mjere je posredno i privla?enje ve?eg broja jahti na dulji boravak u Hrvatskoj (zimovanje), uz korištenje stalnog veza u hrvatskim marinama, potrošnju, popunjavanje posadom i održavanje u Hrvatskoj.

Definira se i, dosad neimenovani, ugovor o najmu jahte i brodice i ugovor o nauti?kom vezu kako bi Hrvatska spremno do?ekala strane jahte koje svake godine plove našim morem, a koje ?e od sada imati i još više razloga zadržati se u Hrvatskoj.

Zbog širine podru?ja pokrivenog ovim izmjenama i dopunama, u izradi Zakona sudjelovala je radna skupina koja je, osim predstavnika resornog Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave, uklju?ivala i predstavnike brodara, pomoraca, posrednika pri zapošljavanju pomoraca, znanstvene i stru?ne javnosti.

Tako?er, tekst Zakona usuglašavan je i sa socijalnim partnerima koji su pozdravili predložena zakonska rješenja.

Friga

Je li nekome poznato da je:
?lankom 280. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (NN 17/19) propisano:(1) U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ministar ?e na mrežnim stranicama Ministarstva objaviti popis imena i/ili oznaka svih pomorskih objekata upisanih u postoje?e upisnike odnosno o?evidnike ?iji podaci nisu uskla?eni s odredbama Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15) s opisom neuskla?enosti.  (2) Vlasnici pomorskih objekata iz stavka 1. ovoga ?lanka, dužni su do 31. prosinca 2019. godine podnijeti Ministarstvu zahtjev za uskla?enje podataka iz stavka 1. ovoga ?lanka.  (3) Istekom roka iz stavka 2. ovoga ?lanka smatrat ?e se da je pomorski objekt propao i na isti ?e se primijeniti odredbe ovoga Zakona koje se odnose na brisanje po službenoj dužnosti propalih brodova. Na web stranicama Ministarstva mora prometa i infrastrukture je objavljen popis brodova i brodica za koje podaci nisu uskla?eni s odredbama Pomorskog zakonika pa provjerite trebate li nešto poduzimati.
https://mmpi.gov.hr/more-86/upisnici-i-ocevidnici-20603/20603
Van de Stadt Jupiter