Stru?ni nazivi

Autor Dario, Studeni 08, 2008, 12:05:17 POSLIJEPODNE

« natrag - naprijed »

0 Članovi i 1 Gost pregledava ovu temu.

vragec32

#20
Do sada "obra?ivano", objedinjeno:

Akoštavanje - pristajanje
Alaj, alajo - vezanje, pristajanje bokom na rivu, mol, obalu, drugi brod ...
Alto, carica alto - podiga? tanguna, eng. uphaul
Anel - krug, kolut, prsten
Argola, rudo - poluga na osovini kormila. Služi za upravljanje brodom (vidi kolo kormila)
Bakista, gavon - spremište (u kokpitu)
Baso, carica basso - priteg tanguna, eng. foreguy, downhaul
Baštun - kosnik kojim se prednje jedro "izbacuje" ispred pramca
Baza jedra - donji horizontalni dio jedra, eng. foot of the sail
Bimini â€" tenda, suncobran (kokpita), naj?eš?e sklopiva
Bitva, kljuna - naj?eš?e metalni objekt na palubi i na obali, za koji se fiksira privezni konop koji brod veže za obalu
Bocel - koloturnik (eng block)
Bokaporta, bokaporto â€" horizontalni ulaz (otvor) u prostor (potpalublje)
Bokobran - pajet, "damfer", "erbeg"- ?uva bokove broda od ošte?enja kada je vezan uz obalu. Uvijek ih je nekoliko.
Bordižat â€" u širem smislu jedriti, u užem podrazumijeva jedriti u orcu protiv vjetra ali križati (viravati, virati, letati, orcati) više puta
Brac - privjetrena škota spinakera, eng. afterguy, guy
Briva -  inercija
Bukola - Ležaj kroz koji prolazi osovina. Ne mora biti kugli?ni (ugra?en u škrok?)
Bukola, tzv. Volvo bukola - gumeni tuljac sa semeringom kroz koji prolazi osovina, spre?ava prolaz mora izme?u trupa i pogon. osovine propele.
Cima, cime - konopi, špage, užad
?aklja, Mezomariner - drveni ili metalni štap s kukom na vrhu. Pomaže kod pristajanja, prilikom hvatanja konopa
Deblenjak, bum, lantina - horizontalni dio snasti jednim krajem pri?vrš?en za jarbol. Napinje donji dio glavnog jedra.
Deblenja?a, gondolijera - konop od vrha jarbola (može i niže) do kraja buma, drži ga kada nije dignuto gl. jedro, eng. topping lift
Flok (eng jib) - prednje jedro, raznih veli?ina, mijenjaju se ovisno o snazi vjetra
Gambet, Škopac (eng shackle) - metalna kop?a (ima ih raznih) koja olakšava spajanje konopa i opreme po brodu
Gavon, bakista - spremište (u kokpitu)
Genoa - najve?e prednje jedro (flok), seže do iza jarbola, preklapa jarbol
Gindac - v. podiga?
Grativ - dio jedra koji ulazi u kanal na jarbolu (glavno jedro) ili na prednjem štraju (flok)
Impeler - plasti?ni rotor pumpe vodenog hla?enja
Kacati konop (eng trim) - zategnuti konop. Suprotno je laškati (eng ease) ili popustiti
Karabin - metalna kop?a (ima ih raznih) koja olakšava spajanje konopa i opreme po brodu
Kaštanjol(a) -
Kljuna - vidi bitva
Kokpit - dio palube iz kojeg se obavlja upravljanje brodom
Kolo kormila - kolut, kolo kojim se upravlja listom kormila indirektno, putem prijenosa (vidi argola)
Kolona - niski (kameni) stup uz obalu, služi za vezivanje brodova
Kobilica, kolomba, kolumba - eng. keel
Korpomorto, kolpomorto - betonski blok za sidrenje (v. muring)
Krma - stražnji dio broda (eng stern)
Krožete, križevi - križevi na jarbolu (eng. spreader), uz pomoc sartija ukru?uju jarbol
Kurs - kut izme?u pravca sjevera i uzdužnice broda, smjera plovidbe, izražen u stupnjevima 0o-360o
Laškati konop (eng ease)- popuštati konop (suprotno od kacati)
Leto (eng forestay) - pram?ana sajla koja drži jarbol prema pramcu, od vrha jarbola ili nešto niže, do vrha pramca
Ligadura - nacin vezanja presje?enog kraja konopa jednim tankim konop?i?em, tako da se ne raspli?e
Lira, violina - vršni križ koji stoji okrenut prema provi
Madir - uzdužna daska oplate drvenog broda, još i majer ili madjer
Majolica, ventan, ventam, dušica, mozak (eng. Leech Line) - konop?i? koji prolazi stražnjim porubom jedra, kojim ga umirujemo (ako treperi) i zatvaramo samo rub
Manica - ru?ica kojom se okre?e vin?
Matrikula, Madrikula - pomorska knjižica
Mura - konop koji drži genaker/drifter na baštunu
Muring - konop za vezivanje broda, jednim krajem vezan na dnu za npr. betonski blok, drugim krajem za brod (korpo morto)
Navigacija - snalaženje u prostoru (i na moru) pom?u raznih navigacijskih pomagala i naših osjetila
Navigacija, terestri?ka - navigacija u blizini kopna (opažanjem markantnih orjentira)
O?et - oko na jedru, roglju
Olujni flok - flok vrlo male povrsine, za vrlo jak vjetar
Orca - vidi plovidba oštro u orcu
Pajet â€" vidi bokobran
Pajol, podnica - drvene daske na podu
Partapaki â€"
Pataraci â€" lete?a zaputka, vrsta krmenog štraja u paru, s jarbola na krmu, za lijevu i desnu stranu, jedan u funkciji ovisno o uzdama (položaju gl. jedra)
Pasarela - (eng gangway) daska ili slicna konstrukcija pomo?u koje se s broda silazi na kopno
Piumbatura, upletka - na?in spajanja razli?itih konopa, konopa i sajle, konopa i lanca, itd.tako?er spre?ava rasplitanje
Plovidba oštro u orcu - oštro u vjetar (eng close hauling), oko 45° u odnosu na realni vjetar
Plovidba u ?istu krmu - kada vjetar puše iz smjera krme, u istom smjeru u kojem se brod kre?e (eng down wind)
Plovidba u mezzonave (eng reaching) - s vjetrom koji dolazi to?no u bok broda, pod 90o u odnosu na smjer plovidbe
Plovidba u pola krme - kada nam je smjer vjetra cca na kantunu barke (eng broad reaching)
Podiga?, gindac - konop kojim se podiže jedro (eng halyard)
Podnica - v. pajol
Pojati, zapojati -usmjeriti brod više niz vjetar od postoje?eg kursa (eng. To Bear away), suprotno od orcati
Pojalabanda, kružiti - kružiti preko krme (eng. to gybe), manevar mijenjanja uzdi s vjetrom iz krmenih smjerova
Portel, portela - ulaz u brod
Porub jedra, stražnji - eng. Leech
Pramac, prova - prednji dio broda
Privjetrina - privjetrinska strana broda, eng. windward, suprotno zavjetrina (leeward)
Propeler, propela, elisa, vijak (eng proppeler)
Radan?a (eng timble) -  Plasti?ni ili metalni (INOX ili pocin?ano željezo) dio koji se stavlja u upletku konopa, štiti konop u dodiru sa anelom ili gambetom.
Randa - glavno jedro (tal.)
Randist - clan posade koji se bavi glavnim jedrom (tal.)
Razma - Gornji rub palube
Rogalj - vrh jedra ili kut jedra gdje se sastaju stranice (porubi) jedra
Rogalj, gl, jedro, gornji - eng. Head (of Sail)
Rogalj, gl, jedro, prednji - eng. Tack (of Sail)
Rogalj, gl, jedro, stražnji - eng. Clew (of Sail)
Rogalj, Jib (prednje jedro; genova-flok-jib), gornji - eng. Head of Jib
Rogalj, Jib (prednje jedro), prednji - eng. Jib Tack
Rogalj, Jib (prednje jedro), stražnji - eng. Clew of Jib
Santina - prostor, šupljina izme?u rebara a ispod podnica ili pajola
Sartije, sartige, sar?e, pripone - bo?ne pritege jarbola (eng shrouds), koje pomo?u križeva drže jarbol uspravnim i ukru?uju ga
Skeg - podvodni perajasti izdanak trupa u funkciji nošenja (pridržavanja) kormila, može biti nastavak kobilice ili zaseban dio
Sprayhood â€" vjetrobran, naj?eš?e štiti ulaz u brod i kokpit od zalijevanja mora i vjetra
Stoper, štoper - mehanizam koji fiksira konope ?ak i kada su pod velikim optere?enjima
Surganje - sidrenje; Surgaj! â€" obaraj (spuštaj) sidro!
Škota - konop kojim se obavljaju osnovne regulacije jedra (glavno ima jednu, flokovi ve?inom dvije, spinaker i gennaker dvije) eng.sheet
Škotica - zavjetrena škota spina, eng. sheet
Škrok - nosa? ležaja osovine, naj?eš?e u obliku peraje, u blizini propele
Špije, moštraventi, moštrini, vunice, en. tell tales â€" pokazuju strujanje vjetra
Špirun - baštun
Špring - privezni konop, u kombinaciji s drugim priv. konopima na privezištu spre?ava pomicanje broda paralelno s obalom
Šteke, letvice - letvice na jedru, (eng. battens)
Štraj (krmeni) - sajla koja drži jarbol u uzdužnom smislu prema krmi, s krme do vrha jarbola (eng backstay)
Štraorcada - kada brod nekontrolirano pobjegne u vjetar
Štraorcavanje, štraorca - kada brod nekontrolirano, neželjeno skre?e u vjetar
Štrapoja - kada brod nekontrolirano pobjegne niz vjetar
Šušur - mnoštvo oko nekog doga?anja, "muving"
Tambu?, bokaporta - prozor u ravnini palube
Tangun - metalna, drvena ili karbonska cijev koja se koristi s spinakerom (rje?e i s genovom), da u ?vrsti jedan od rogljeva
Terminali - završeci ?eli?nih sajli izvedeni na odre?eni na?in, ovisno o njihovoj funkciji
Traveler, kliza? - mehanizam koji omogu?uje pomicanje hvatišta škote jedra
Trcarol - krat na latinskom jedru, napravljen tako da je vrlo jednostavan za koristenje
Uzde, lijeve - vjetar dolazi s lijevog boka, bilo s prove ili krme, a bum je otklonjen desno (gledano s krme), eng. Port Tack
Uzde, desne - vjetar dolazi s desnog boka, bilo s prove ili krme, a bum je otklonjen lijevo (gledano s krme), eng. Starboard Tack
Vang, priteg buma - prijenos koji od pete jarbola ide do hvatišta na bumu (pod cca 45°, napinje bum prema dolje
Ventan, ventam - zadnji porub jedra (hipotenuza), eng. Leech
Vin? - prolazno vitlo s multipliciranim prijenosom snage, naj?eš?e služi za pritezanje konopa ali i lanca (sidro)
Vin? samonamataju?i - ima nosi? preko kojeg prelazi konop s valjka vin?a me?u stezne plo?e
Windeks - pokaziva? smjera vjetra
Zaorcati - usmjeriti brod više u vjetar od postoje?eg kursa (eng. To Luff up), suprotno pojati (eng. To Bear away)
Zavjetrina - zavjetrena strana (broda), eng. Lee Ward, suprotno od privjetrina (Wind Ward)
Zjevalica, zjeva?a - fino obra?en okov koji ?esto stoji ugra?en u rubnu letvu, predvi?en za prolaz priveznih konopa
Žabica â€" stoper za manje konope (i sile)


Nazivi ?lanova posade:
Barba - kapetan, zapovjednik
Chief - I ?asnik
Sekondo - II ?asnik
Terco - III ?asnik
Noštromo - vo?a palube ili stroja
Timunjer - kormilar
Kadet - vježbenik palube
Capo macchina (Makina) - upravitelj stroja
Struja - elektri?ar
Meho - mehani?ar
As - vježbenik stroja
Kogo â€" kuhar

Zanimljivo ali neprovjereno:
Penis â€" (kaže Pelig) je težak koji pomaže pri ukrcaju i slaganju tereta. Dakle ono što je u južnoj Kini kuli, to je u južnoj Hrvatskoj penis

Boris

Vragec odakle je ovo skinuto . Mislim da nisi ima volje ovoliko pisat . Svaka ?ast

vragec32

#22
Ma ne, to smo svi zajedno stvarali.
Istini za volju, potaknuo sam pokretanje teme i dosta toga napisao ali to je ipak djelo svih nas.
A zgodno je kad se sve to na?e, ovako, na jednom mjestu?
I naravno, nije skidano od nikuda, mada tog našeg "rje?nika" ima ve? posvuda po internetu,
ali izvorno je naš!  part0011

Seriola Dumerili

vodja stroja je capo macchina ili makina

vragec32

Citat: Seriola Dumerili  u Ožujak 06, 2011, 12:58:36 POSLIJEPODNE
vodja stroja je capo macchina ili makina
Gofe, nisi proi?itao prvi post?  ;)
To si mogao i ti promijeniti ... no dobro, ja ?u, da ne gomilamo postove.
happy0034

grancipor

Do sada "obra?ivano", objedinjeno:

Akoštavanje - pristajanje
Alaj, alajo - vezanje, pristajanje bokom na rivu, mol, obalu, drugi brod ...
Alto, carica alto - podiga? tanguna, eng. uphaul
Anel - krug, kolut, prsten
Argola, rudo - poluga na osovini kormila. Služi za upravljanje brodom (vidi kolo kormila)
Bakista, gavon - spremište (u kokpitu)
Baso, carica basso - priteg tanguna, eng. foreguy, downhaul
Baštun - kosnik kojim se prednje jedro "izbacuje" ispred pramca
Baza jedra - donji horizontalni dio jedra, eng. foot of the sail
Bimini â€" tenda, suncobran (kokpita), naj?eš?e sklopiva
Bitva, kljuna - naj?eš?e metalni objekt na palubi i na obali, za koji se fiksira privezni konop koji brod veže za obalu
Bocel - koloturnik (eng block)
Bokaporta, bokaporto â€" horizontalni ulaz (otvor) u prostor (potpalublje)
Bokobran - pajet, "damfer", "erbeg"- ?uva bokove broda od ošte?enja kada je vezan uz obalu. Uvijek ih je nekoliko.
Bordižat â€" u širem smislu jedriti, u užem podrazumijeva jedriti u orcu protiv vjetra ali križati (viravati, virati, letati, orcati) više puta
Brac - privjetrena škota spinakera, eng. afterguy, guy
Briva -  inercija
Bukola - Ležaj kroz koji prolazi osovina. Ne mora biti kugli?ni (ugra?en u škrok?)
Bukola, tzv. Volvo bukola - gumeni tuljac sa semeringom kroz koji prolazi osovina, spre?ava prolaz mora izme?u trupa i pogon. osovine propele.
Cima, cime - konopi, špage, užad
?aklja, Mezomariner - drveni ili metalni štap s kukom na vrhu. Pomaže kod pristajanja, prilikom hvatanja konopa
Deblenjak, bum, lantina - horizontalni dio snasti jednim krajem pri?vrš?en za jarbol. Napinje donji dio glavnog jedra.
Deblenja?a, gondolijera - konop od vrha jarbola (može i niže) do kraja buma, drži ga kada nije dignuto gl. jedro, eng. topping lift
Drica (tal. drizza) - vidi Podiga?
Flok (eng jib) - prednje jedro, raznih veli?ina, mijenjaju se ovisno o snazi vjetra
Gambet, Škopac (eng shackle) - metalna kop?a (ima ih raznih) koja olakšava spajanje konopa i opreme po brodu
Gavon, bakista - spremište (u kokpitu)
Genoa - najve?e prednje jedro (flok), seže do iza jarbola, preklapa jarbol
Gindac - v. podiga?
Grativ - dio jedra koji ulazi u kanal na jarbolu (glavno jedro) ili na prednjem štraju (flok)
Impeler - plasti?ni rotor pumpe vodenog hla?enja
Kacati konop (eng trim) - zategnuti konop. Suprotno je laškati (eng ease) ili popustiti
Karabin - metalna kop?a (ima ih raznih) koja olakšava spajanje konopa i opreme po brodu
Kaštanjol(a) -
Kljuna - vidi bitva
Kokpit - dio palube iz kojeg se obavlja upravljanje brodom
Kolo kormila - kolut, kolo kojim se upravlja listom kormila indirektno, putem prijenosa (vidi argola)
Kolona - niski (kameni) stup uz obalu, služi za vezivanje brodova
Kobilica, kolomba, kolumba - eng. keel
Korpomorto, kolpomorto - betonski blok za sidrenje (v. muring)
Krma - stražnji dio broda (eng stern)
Krožete, križevi - križevi na jarbolu (eng. spreader), uz pomoc sartija ukru?uju jarbol
Kurs - kut izme?u pravca sjevera i uzdužnice broda, smjera plovidbe, izražen u stupnjevima 0o-360o
Laškati konop (eng ease)- popuštati konop (suprotno od kacati)
Leto (eng forestay) - pram?ana sajla koja drži jarbol prema pramcu, od vrha jarbola ili nešto niže, do vrha pramca
Ligadura - nacin vezanja presje?enog kraja konopa jednim tankim konop?i?em, tako da se ne raspli?e
Lira, violina - vršni križ koji stoji okrenut prema provi
Madir - uzdužna daska oplate drvenog broda, još i majer ili madjer
Majolica, ventan, ventam, dušica, mozak (eng. Leech Line) - konop?i? koji prolazi stražnjim porubom jedra, kojim ga umirujemo (ako treperi) i zatvaramo samo rub
Manica - ru?ica kojom se okre?e vin?
Matrikula, Madrikula - pomorska knjižica
Mura - konop koji drži genaker/drifter na baštunu
Muring - konop za vezivanje broda, jednim krajem vezan na dnu za npr. betonski blok, drugim krajem za brod (korpo morto)
Navigacija - snalaženje u prostoru (i na moru) pom?u raznih navigacijskih pomagala i naših osjetila
Navigacija, terestri?ka - navigacija u blizini kopna (opažanjem markantnih orjentira)
O?et - oko na jedru, roglju
Olujni flok - flok vrlo male povrsine, za vrlo jak vjetar
Orca - vidi plovidba oštro u orcu
Pajet â€" vidi bokobran
Pajol, podnica - drvene daske na podu
Partapaki â€"
Pataraci â€" lete?a zaputka, vrsta krmenog štraja u paru, s jarbola na krmu, za lijevu i desnu stranu, jedan u funkciji ovisno o uzdama (položaju gl. jedra)
Pasarela - (eng gangway) daska ili slicna konstrukcija pomo?u koje se s broda silazi na kopno
Piumbatura, upletka - na?in spajanja razli?itih konopa, konopa i sajle, konopa i lanca, itd.tako?er spre?ava rasplitanje
Plovidba oštro u orcu - oštro u vjetar (eng close hauling), oko 45° u odnosu na realni vjetar
Plovidba u ?istu krmu - kada vjetar puše iz smjera krme, u istom smjeru u kojem se brod kre?e (eng down wind)
Plovidba u mezzonave (eng reaching) - s vjetrom koji dolazi to?no u bok broda, pod 90o u odnosu na smjer plovidbe
Plovidba u pola krme - kada nam je smjer vjetra cca na kantunu barke (eng broad reaching)
Pocet (tal. Pozzetto) (eng. Cockpit) - vidi Kokpit
Podiga?, gindac - konop kojim se podiže jedro (eng halyard)
Podnica - v. pajol
Pojati, zapojati -usmjeriti brod više niz vjetar od postoje?eg kursa (eng. To Bear away), suprotno od orcati
Pojalabanda, kružiti - kružiti preko krme (eng. to gybe), manevar mijenjanja uzdi s vjetrom iz krmenih smjerova
Portel, portela - ulaz u brod
Porub jedra, stražnji - eng. Leech
Pramac, prova - prednji dio broda
Privjetrina - privjetrinska strana broda, eng. windward, suprotno zavjetrina (leeward)
Propeler, propela, elisa, vijak (eng proppeler)
Radan?a (eng timble) -  Plasti?ni ili metalni (INOX ili pocin?ano željezo) dio koji se stavlja u upletku konopa, štiti konop u dodiru sa anelom ili gambetom.
Randa - glavno jedro (tal.)
Randist - clan posade koji se bavi glavnim jedrom (tal.)
Razma - Gornji rub palube
Rogalj - vrh jedra ili kut jedra gdje se sastaju stranice (porubi) jedra
Rogalj, gl, jedro, gornji - eng. Head (of Sail)
Rogalj, gl, jedro, prednji - eng. Tack (of Sail)
Rogalj, gl, jedro, stražnji - eng. Clew (of Sail)
Rogalj, Jib (prednje jedro; genova-flok-jib), gornji - eng. Head of Jib
Rogalj, Jib (prednje jedro), prednji - eng. Jib Tack
Rogalj, Jib (prednje jedro), stražnji - eng. Clew of Jib
Santina - prostor, šupljina izme?u rebara a ispod podnica ili pajola
Sartije, sartige, sar?e, pripone - bo?ne pritege jarbola (eng shrouds), koje pomo?u križeva drže jarbol uspravnim i ukru?uju ga
Skeg - podvodni perajasti izdanak trupa u funkciji nošenja (pridržavanja) kormila, može biti nastavak kobilice ili zaseban dio
Sprayhood â€" vjetrobran, naj?eš?e štiti ulaz u brod i kokpit od zalijevanja mora i vjetra
Stoper, štoper - mehanizam koji fiksira konope ?ak i kada su pod velikim optere?enjima
Surganje - sidrenje; Surgaj! â€" obaraj (spuštaj) sidro!
Škota - konop kojim se obavljaju osnovne regulacije jedra (glavno ima jednu, flokovi ve?inom dvije, spinaker i gennaker dvije) eng.sheet
Škotica - zavjetrena škota spina, eng. sheet
Škrok - nosa? ležaja osovine, naj?eš?e u obliku peraje, u blizini propele
Špije, moštraventi, moštrini, vunice, en. tell tales â€" pokazuju strujanje vjetra
Špirun - baštun
Špring - privezni konop, u kombinaciji s drugim priv. konopima na privezištu spre?ava pomicanje broda paralelno s obalom
Šteke, letvice - letvice na jedru, (eng. battens)
Štraj (krmeni) - sajla koja drži jarbol u uzdužnom smislu prema krmi, s krme do vrha jarbola (eng backstay)
Štraorcada - kada brod nekontrolirano pobjegne u vjetar
Štraorcavanje, štraorca - kada brod nekontrolirano, neželjeno skre?e u vjetar
Štrapoja - kada brod nekontrolirano pobjegne niz vjetar
Šušur - mnoštvo oko nekog doga?anja, "muving"
Tambu?, bokaporta - prozor u ravnini palube
Tangun - metalna, drvena ili karbonska cijev koja se koristi s spinakerom (rje?e i s genovom), da u ?vrsti jedan od rogljeva
Terminali - završeci ?eli?nih sajli izvedeni na odre?eni na?in, ovisno o njihovoj funkciji
Traveler, kliza? - mehanizam koji omogu?uje pomicanje hvatišta škote jedra
Trcarol - krat na latinskom jedru, napravljen tako da je vrlo jednostavan za koristenje
Uzde, lijeve - vjetar dolazi s lijevog boka, bilo s prove ili krme, a bum je otklonjen desno (gledano s krme), eng. Port Tack
Uzde, desne - vjetar dolazi s desnog boka, bilo s prove ili krme, a bum je otklonjen lijevo (gledano s krme), eng. Starboard Tack
Vang, priteg buma - prijenos koji od pete jarbola ide do hvatišta na bumu (pod cca 45°, napinje bum prema dolje
Ventan, ventam - zadnji porub jedra (hipotenuza), eng. Leech
Vin? - prolazno vitlo s multipliciranim prijenosom snage, naj?eš?e služi za pritezanje konopa ali i lanca (sidro)
Vin? samonamataju?i - ima nosi? preko kojeg prelazi konop s valjka vin?a me?u stezne plo?e
Windeks - pokaziva? smjera vjetra
Zaorcati - usmjeriti brod više u vjetar od postoje?eg kursa (eng. To Luff up), suprotno pojati (eng. To Bear away)
Zavjetrina - zavjetrena strana (broda), eng. Lee Ward, suprotno od privjetrina (Wind Ward)
Zjevalica, zjeva?a - fino obra?en okov koji ?esto stoji ugra?en u rubnu letvu, predvi?en za prolaz priveznih konopa
Žabica â€" stoper za manje konope (i sile)


Nazivi ?lanova posade:
Barba - kapetan, zapovjednik
Chief - I ?asnik
Sekondo - II ?asnik
Terco - III ?asnik
Noštromo - vo?a palube ili stroja
Timunjer - kormilar
Kadet - vježbenik palube
Capo macchina (Makina) - upravitelj stroja
Struja - elektri?ar
Meho - mehani?ar
As - vježbenik stroja
Kogo â€" kuhar
Moco (tal Mozzo) - mali   od kužine (kuhinje), od palube, od koverte (palube) - pomo?nik

Zanimljivo ali neprovjereno:
Penis â€" (kaže Pelig) je težak koji pomaže pri ukrcaju i slaganju tereta. Dakle ono što je u južnoj Kini kuli, to je u južnoj Hrvatskoj penis
Ne treba mi Google. Moja žena zna sve!

estan

Citat: slaven  u Ožujak 07, 2010, 09:04:22 POSLIJEPODNE
Za bimini bi se moglo re?i da je tenda, ali to isto baš i nije hrvatska rije?, pa bih predložio sjenica, mada nitko to tako ne zove.

Meni bi za sprayhood najljepše pasao vjetrobran, ali to isto nitko ne koristi.

Ne, ne bi bio vjetrobran, ve? špricobran. :bighug:

rap

?aklja, mezomariner ili MURINJO - koristi se za hvatanje muringa - termin u službenoj upotrebi "me?imurske mornarice"

estan

S obzirom na njezine predstavnike i njihove uspjehe u jedrenju oko balote zemaljske, mislim da se izraz obavezno ima uvrstiti u ovaj rije?nik.

vragec32

Nema frke, no na što si to?no mislio? I na koga, uostalom?  :confused: