Tko smije ploviti brod stranih zastava u Hrvatskoj po najnovijim zakonima

Autor gp333, Travanj 07, 2018, 01:44:55 POSLIJEPODNE

« natrag - naprijed »

0 Članovi i 1 Gost pregledava ovu temu.

gp333

Tko smije ploviti brod stranih zastava (EU zastava i izvan EU zastava) u Hrvatskoj po najnovijim zakonima? Mislim ako si hrvatski drzavljanin.

Kako stoje aktuelni zakoni nakon nedavnih promjena.
dmeter

Citat: gp333  u Travanj 07, 2018, 01:44:55 POSLIJEPODNE
Tko smije ploviti brod stranih zastava (EU zastava i izvan EU zastava) u Hrvatskoj po najnovijim zakonima? Mislim ako si hrvatski drzavljanin.

Kako stoje aktuelni zakoni nakon nedavnih promjena.
Ti ne smiješ,za ostale nije bitno.S druge strane strana zastava smije bez posade no?iti samo u lukama nauti?kog turizma a za tvoj planiranu jedrilicu u splitu ti je 6-8000â,¬ vez.boravišna pristojba se mora platiti to je dodatnih 1000â,¬ a to je daleko iznad tvoga bu?eta. Ali možeš držat brod u crnoj gori,italiji,gr?koj,turskoj u okolici.

gp333

Citat: dmeter  u Travanj 07, 2018, 03:56:50 POSLIJEPODNE
Citat: gp333  u Travanj 07, 2018, 01:44:55 POSLIJEPODNE
Tko smije ploviti brod stranih zastava (EU zastava i izvan EU zastava) u Hrvatskoj po najnovijim zakonima? Mislim ako si hrvatski drzavljanin.

Kako stoje aktuelni zakoni nakon nedavnih promjena.
Ti ne smiješ,za ostale nije bitno.S druge strane strana zastava smije bez posade no?iti samo u lukama nauti?kog turizma a za tvoj planiranu jedrilicu u splitu ti je 6-8000â,¬ vez.boravišna pristojba se mora platiti to je dodatnih 1000â,¬ a to je daleko iznad tvoga bu?eta. Ali možeš držat brod u crnoj gori,italiji,gr?koj,turskoj u okolici.

To vec znamo od ranije; ne pitam samo za sebe kako ti odma zamišljaš ve? više edukativno

evo zakonika za ovo moje pitanje da sam odgovorim djelimicno: http://www.mppi.hr/UserDocsImages/UPUTA%20Charter%20sa%20stranim%20plovilima%202014%2021-3_14.pdf

Ali to je 2014!

Znaci držimo se pitanja  ;D a pitanje je kakvo je stanje po NAJNOVIJIM zakonima. Nisam nasao takav zakonik od nedavno, vec samo ta 2014 godiina

dmeter

da su registrirana izvan carinskog podru?ja Republike Hrvatske i na ime osobe izvan carinskog podru?ja, a ako nisu registrirana da su u vlasništvu osoba sa sjedištem izvan carinskog podru?ja Republike Hrvatske, te

- da ih upotrebljava osoba s uobi?ajenim boravkom izvan carinskog podru?ja Republike Hrvatske.privremenom uvozu, mogu rabiti, kako strani državljani, koji svojim plovilima dolaze na privremeni boravak u Republiku Hrvatsku, tako i hrvatski državljani koji imaju uobi?ajeno mjesto stanovanja izvan carinskoga podru?ja RH, što zna?i da u carinskom podru?ju izvan carinskog podru?ja RH imaju prebivalište ili uobi?ajeno boravište.

Važno je za napomenuti da pravo na privremeni uvoz bez carinskih formalnosti, ne isklju?uje odnosnu osobu od obveze poštivanja drugih pravila, koja su propisana za ovaj carinski institut - uredne registracije plovila u inozemstvu, maksimalnog razdoblja privremenoga uvoza, obvezatan povratak privremeno uvezene robe u inozemstvo ili predaja iste na ?uvanje ovlaštenoj osobi, obavljanje drugih formalnosti koje proizlaze iz drugih propisa (primjerice pomorskih).

Neispunjavanje nekih od navedenih uvjeta za privremeni uvoz ima za posljedicu zlouporabu instituta privremenog uvoza propisanih Konvencijom i carinskim propisima, te predstavlja obilježje djela carinskog prekršaja.Kao što za privatnu uporabu plovila mogu uvoziti fizi?ke osobe, tako plovila za svoje potrebe mogu uvoziti i pravne osobe. Tu zna?i moramo razlikovati uvoz plovila za potrebe pravne osobe ili za obavljanje gospodarske djelatnosti.

Kada je u pitanju uvoz za potrebe pravne osobe pravna osoba dužna je platiti cijeli carinski dug koji obuhva?a carinu, PDV i  trošarinu ukoliko je ista propisana.

https://carina.gov.hr/rezultati-pretrazivanja/49?pojam=uvoza+plovila


Ve? sam ti objasnija.

dmeter

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vije?u za odlu?ivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Snježana Bagi?, predsjednica Vije?a, te suci Mato Arlovi?, Davor Krapac, Ivan Matija, Duška Šarin i Miroslav Šeparovi?, ?lanovi Vije?a, u postupku koji su ustavnom tužbom pokrenuli EL BOSCO LIMITED, Suite 7, Hadfiled Hause, Gibraltar i EL BOSCO d.o.o. iz Splita
O D L U K U
Ustavna tužba se odbija.
Prvostupanjskim rješenjem utvr?eno je da je podnositelj EL BOSCO d.o.o.
Split dužan, na plovilo naziva EL BOSCO V, strane zastave Velike Britanije i
Sjeverne Irske (oznake 907699, dužine 31,01 m, godina proizvodnje 2003.), iz
tarifnog broja 8903921090 Carinske tarife u vrijednosti od 26.399.163,94 kuna, platiti
ukupno 14.040.619,34 kuna i to iznos od 2.111.933,12 kuna na ime carine, iznos od
4.366.775,53 kune na ime posebnog poreza i iznos od 7.561.910,69 kuna na ime
poreza na dodanu vrijednost te kamate u iznosu od 26.927,20 kuna (pobliže
navedeno u izreci rješenja).
Prvostupanjskim rješenjem odre?eno je da je podnositelj navedeni iznos dužan platiti
u roku od 10 dana od dana primitka rješenja a u protivnom naplata ?e se izvršiti
prisilnim putem te je odre?eno da plovilo ostaje pod carinskim nadzorom do pla?anja
utvr?enog duga.
3.1. Dana 14. rujna 2010. ulaznoj kontroli Republike Hrvatske na grani?nom
prijelazu Cavtat pristupilo je navedeno plovilo na kojem je zate?en zapovjednik Saša
Škori? (hrvatski državljanin sa adresom u Splitu) sa tri ?lana posade i 10 putnika.
Uvidom u dokumentaciju plovila utvr?eno je da je vlasnik plovila podnositelj EL
BOSCO Limited iz Gibraltara, da zapovjednik upravlja plovilom na temelju punomo?i
izdane od vlasnika plovila i da nije u radnom odnosu kod podnositelja ve? da je
zaposlenik podnositelja EL BOSCO d.o.o. Split. Na temelju utvr?enog zapovjednik
plovila je upozoren da prema mjerodavnim odredbama Carinskog zakona ("Narodne
novine" broj 78/99., 94/99., 117/99., 73/00., 92/01., 47/03., 140/05., 138/06., 60/08. i
45/09.; u daljnjem tekstu: CZ) ne može upravljati stranim plovilom u Republici
Hrvatskoj, što je zapovjednik otklonio i nakon što je obavio ulazne formalnosti isplovio
je iz luke Cavtat u smjeru Dubrovnika (sa?injena službena zabilješka o kontroli
plovila).
U daljnjem postupku je utvr?eno da je podnositelj EL BOSCO d.o.o. Split 1. lipnja
2010. sa podnositeljem EL BOSCO Limited iz Gibraltara, vlasnikom navedenog
plovila, zaklju?io Ugovor o davanju usluga u nauti?kom turizmu tim plovilom. Prema
?lanku 2. navedenog Ugovora usluge ?e obavljati podnositelj EL BOSCO d.o.o. Split
(doma?a tvrtka) i to ure?enje, pripremu i održavanje broda, upravljanje plovilom,
zapošljavanje posade te opskrbu plovila. Utvr?eno je da posadu na plovilu postavlja i
imenuje isklju?ivo podnositelj EL BOSCO d.o.o. Split i za korištenje usluga koje su
predmet ugovora vlasnik plovila (podnositelj EL BOSCO Limited) pla?a mjese?nu
nov?anu naknadu.
Na temelju navedenog prvostupanjsko tijelo je utvrdilo da podnositelj EL BOSCO
d.o.o Split navedeno plovilo upotrebljava kao da ispunjava uvjete za privremeni uvoz
uz primjenu Aneksa C Konvencije o privremenom uvozu ("Narodne novine -
Me?unarodni ugovori" broj 16/98., u daljnjem tekstu: Anex C Konvencije), iako nije
ispunio uvjete za privremeni uvoz propisane Anexom C i mjerodavnim odredbama
CZ-a i Uredbe za provedbu carinskog zakona ("Narodne novine" broj 144/99. i
3
161/03.). Stoga je Carinarnica Dubrovnik po službenoj dužnosti pokrenula postupak i
donijela rješenje o naplati uvozne carine

Predmetno plovilo ... ostaje pod carinskim nadzorom do pla?anja carinskog
duga."


Pošto smo sad u EU zakoni su i tvr?i.

Pošto tebi je cilj izbje?i pla?anje PDV,a plovilo koristiti u vlastite svrhe za sport i razonodu to je jednostavno protuzakonito. i u zemlji di ?e ti prodati plovilo a i u zemlji di ?eš ploviti sa takvim plovilom.

Jednostavno prijavi boravak na Malti,registriraj plovilo na malti,drži 1-2 godine na suhom vezu u malti plovilo iskoristi povrat PDV i kad ga otplatiš dovezi plovilo u RH.

dmeter

Proglašavam Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. travnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/16-01/13

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 29. travnja 2016.

2. prijevarno izbjegavanje pla?anja carine i drugih javnih davanja na carinskom podru?ju Unije, uklju?uju?i i stvaranje uvjeta za prijevarno izbjegavanje pla?anja carine i drugih javnih davanja.

(2) U smislu stavka 1. ovoga ?lanka, osobito se smatra da deklarant, posjednik robe ili druga osoba koja je na bilo koji na?in izravno ili neizravno povezana s deklariranom robom zloupotrebljava pravo u carinskom postupanju ako:

1. sklapa fiktivne ili prividne pravne poslove u vezi s deklariranom robom ili sudjeluje u sklapanju ili izvršavanju takvih pravnih poslova

Prosurfaj
prijevarno izbjegavanje pla?anja PDV
KUPAC KAO JAMAC PLATAC DOBAVLJA?U â€" ODGOVORNOST ZA PLA?ANJE PDV-a


Novim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost objavljenim u Narodnim novinama br. 143/14. od 11. prosinca 2014. proširena je odredba o odgovornosti poreznog obveznika kao jamca platca za pla?anje PDV-a, ako iz objektivnih okolnosti proizlazi da je znao ili je morao znati da s takvom transakcijom sudjeluje u prijevarnim aktivnostima.

Postavlja se pitanje što su te prijevarne aktivnosti i na koji na?in ih porezni nadzor uop?e mjeri i definira. Upravo iz tog razloga Zakon jamcem platcem proglašava svakog poreznog obveznika kojemu je obavljena isporuka dobra ili usluge u tuzemstvu ako iz utvr?enih objektivnih okolnosti porezni nadzor utvrdi da je znao ili morao znati da sudjeluje u prijevarnim aktivnostima kojima je osnovna namjera bila izbjegavanje pla?anja PDV-a. Naravno da je nastavak doga?aja obavještavanje poreznog obveznika koji sudjeluje u takvim transakcijama o njegovoj odgovornosti za nepla?anje PDV-a. To zna?i da kao porezni obveznik morate pripaziti s kime poslujete jer ako se utvrdi da je porezni obveznik obavljao transakcije s rizi?nim dobrima ili rizi?nim poslovnim partnerima tj. poreznim obveznicima, te ako je dobio od Porezne uprave obavijest da sudjeluje u prijevarnim aktivnostima bit ?e odgovoran za nepla?eni PDV koji njegov dobavlja? duguje.

dmeter

Ne mogu ni zagrepsti površinu pravilnika,zakona koje bi prekršija.
Zakonodavstvo EU ako je uvoz iz USA i ti ne-EU gra?anin.Recimo odjaviš se iz hrvatskog državljanstva i prijaviš u BiH. držiš brod 9 miseci u HR pa par miseci u Crnoj gori to bi moglo štimati par godina.
Porezna uprava i carina su ti najbitniji. Pitaj njih
Ja bi izbjegao platiti PDV na plovilo reg. u Italiji i prebaciti na proforma neprofitnu udrugu reg. u Francuskoj s valjanim PDV brojem kako to izvesti a plovilom bi gao kao hrvatski gra?anin volija ploviti teritorijalnim morem RH i imam dozvolu izdanu u RH.
Zašto sam rekao proforma  udrugu, da je u pitanju Greenpeace preko ?ijeg ra?una prolaze miljoni â,¬ to je sve legalno.ali preko udruge preko ?ijeg ra?una prolazi par â,¬ mjese?no da bi se platili banci troškovi održavanja ra?una,i sad odjednom ta udruga kupuje plovilo vrijedno 50000â,¬ i nakon toga racun mrtav,izdaleka se vidi da je to prijevarno izbjegavanje pla?anja PDV. Kazne su astronomske i udruzi i tebi + PDV na njihovu procjenu + zatezne kamate 9,09%

gp333

Ne mogu ni zagrepsti površinu pravilnika,zakona koje bi prekršija.
Zakonodavstvo EU ako je uvoz iz USA i ti ne-EU gra?anin.Recimo odjaviš se iz hrvatskog državljanstva i prijaviš u BiH. držiš brod 9 miseci u HR pa par miseci u Crnoj gori to bi moglo štimati par godina.
RE: Da, tako slicno sam i sam skontao kao najbolju mogucnost... ali to sve vrijedi ipak samo za plovila koja vrijede velike novce, preko 100k

Sve ostalo platis porez ili kupis brod vec s placenim porezom i to je to


Porezna uprava i carina su ti najbitniji. Pitaj njih
Ja bi izbjegao platiti PDV na plovilo reg. u Italiji i prebaciti na proforma neprofitnu udrugu reg. u Francuskoj s valjanim PDV brojem kako to izvesti a plovilom bi gao kao hrvatski gra?anin volija ploviti teritorijalnim morem RH i imam dozvolu izdanu u RH.
RE: jos bolje udruga u HR

Zašto sam rekao proforma  udrugu, da je u pitanju Greenpeace preko ?ijeg ra?una prolaze miljoni â,¬ to je sve legalno.ali preko udruge preko ?ijeg ra?una prolazi par â,¬ mjese?no da bi se platili banci troškovi održavanja ra?una,i sad odjednom ta udruga kupuje plovilo vrijedno 50000â,¬ i nakon toga racun mrtav,izdaleka se vidi da je to prijevarno izbjegavanje pla?anja PDV. Kazne su astronomske i udruzi i tebi + PDV na njihovu procjenu + zatezne kamate 9,09%
RE: ma da, ali tko tako kupi brod pa taj samo treba nastaviti biti aktivan i sve je u redu. Ako si kupio na udrugi brod za 50k, tada troskove goriva odrzavanja i sve sto radis ides preko tog racuna. Neznam zasto bi neko 'stao' i samo kupio brod... tu ljudi rade greske, stvaraju 'lazne' djelatnosti i sl. Treba nastaviti aktivnosti te udruge oko plovidbe i ispunjavanja neprofitnih ciljeva te udruge

Ima tu jos ideja: recimo neprofitni sportski klub za jedrenje, tko voli jedrenje i aktivan je s brodom oko toga zasto izmisljati neke djelatnosti koje i ne radi? Treba jasnije definirati ciljeve, i onda provoditi te ciljeve i ne moze ti niko nista tu

dmeter

Osnovni je uvjet za porezno priznavanje trošenja takve imovine da tvrtka od njihovog korištenja ostvaruje najmanje 7% prihoda nabavne vrijednosti (plovila ili zrakoplovi) ili 5% prihoda od nabavne vrijednosti (apartmani ili ku?e za odmor). Ukoliko tvrtka posjeduje apartmane ili ku?e za odmor mora biti registrirana za iznajmljivanje istih, a u slu?aju posjedovanja plovila ili zrakoplova za obavljanje usluga iznajmljivanja (za sport i rekreaciju) i prijevoza.

Ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ne ispuni navedene uvjete obvezan je za to porezno razdoblje uve?ati poreznu osnovicu za rashode obra?unate amortizacije te za ostale troškove u vezi s korištenjem te imovine (Zakon o porezu na dobit, ?l.12. st.16.). Ukoliko je porezni obveznik u prethodnim godinama otpisao imovinu (potpuna amortizacija), ima pravo na priznavanje troškova nastalih u vezi s korištenjem takve imovine, ali pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti prema ?l.12. st.16. Zakona o porezu na dobit. 

Ukoliko se takva imovina koristi u svrhu operativnog najma, troškovi takvog najma te ostali troškovi po osnovi korištenja te imovine porezno su priznati, ali pod uvjetom da je porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvario prihod od te imovine barem u visini troška najma. U protivnome, porezna osnovica se uve?ava za trošak najma i sve pripadaju?e troškove.

U slu?aju pružanja kombinirane usluge (ostvarivanje prihoda od usluge za ?ije je pružanje korišteno više vrsta imovne) potrebno je pribaviti vjerodostojne isprave kako bi se prihod mogao pripisati odre?enoj imovini proporcionalno korištenju te imovine u svhu pružanja usluge. Tek tada je mogu?e pouzdano odrediti troškove amortizacije pojedine imovine.

gp333

Citat: dmeter  u Travanj 09, 2018, 12:55:44 PRIJEPODNE
Osnovni je uvjet za porezno priznavanje trošenja takve imovine da tvrtka od njihovog korištenja ostvaruje najmanje 7% prihoda nabavne vrijednosti (plovila ili zrakoplovi) ili 5% prihoda od nabavne vrijednosti (apartmani ili ku?e za odmor). Ukoliko tvrtka posjeduje apartmane ili ku?e za odmor mora biti registrirana za iznajmljivanje istih, a u slu?aju posjedovanja plovila ili zrakoplova za obavljanje usluga iznajmljivanja (za sport i rekreaciju) i prijevoza.

Ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ne ispuni navedene uvjete obvezan je za to porezno razdoblje uve?ati poreznu osnovicu za rashode obra?unate amortizacije te za ostale troškove u vezi s korištenjem te imovine (Zakon o porezu na dobit, ?l.12. st.16.). Ukoliko je porezni obveznik u prethodnim godinama otpisao imovinu (potpuna amortizacija), ima pravo na priznavanje troškova nastalih u vezi s korištenjem takve imovine, ali pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti prema ?l.12. st.16. Zakona o porezu na dobit. 

Ukoliko se takva imovina koristi u svrhu operativnog najma, troškovi takvog najma te ostali troškovi po osnovi korištenja te imovine porezno su priznati, ali pod uvjetom da je porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvario prihod od te imovine barem u visini troška najma. U protivnome, porezna osnovica se uve?ava za trošak najma i sve pripadaju?e troškove.

U slu?aju pružanja kombinirane usluge (ostvarivanje prihoda od usluge za ?ije je pružanje korišteno više vrsta imovne) potrebno je pribaviti vjerodostojne isprave kako bi se prihod mogao pripisati odre?enoj imovini proporcionalno korištenju te imovine u svhu pružanja usluge. Tek tada je mogu?e pouzdano odrediti troškove amortizacije pojedine imovine.

Hvala sto saljes dosta odgovora, ali dosta nisam pitao kao i obicno

Ja sam rekao za UDRUGU a ti mi saljes odgovor za TVRTKU

Udruga je neprofitna organizacija i zakonski nije obavezna stvarati nikakav profit.. pa koliko samo ima malih jedrilicarskih klubova i ostalih udruga u RH;

Uglavnom ako ima stakav tekst posalji ga  :icon_salut: