Martinović o NHP-u: Formula je „živa“ i stalno ćemo je dorađivati

images Velikoj većini jedriličara koji redovno ili bar povremeno sudjeluju na amaterskim regatama dobro je poznato da je Hrvatski jedriličarski savez (HJS) nedavno, nakon višegodišnjeg dvoumljenja, konačno prihvatio Nacionalni hendikep premjer (NHP). Kako je Nautica Portal već pisao, NHP bi konačno trebao uvesti pravedniji izračun regatnih rezultata, te bi trebao pomiriti razlike među brodovima-natjecateljima i svima dati priliku da na regatama ostvare zapaženije rezultate.

NHP je u protekla dva mjeseca, odnosno od trenutka kada ga je početkom listopada HJS odabrao među tri pristigla prijedloga, eksperimentalno primijenjen na dijelu krstaša koji su sudjelovali na Viškoj i Trogirskoj regati, na kojima je uz službeni ORC premjer jedrila i skupina brodova u razredu OPEN, te na ORCi kupu Hrvatske. Zamolili smo stoga novog voditelja Ureda Odbora krstaša Marka Mišuru (koji je tu funkciju preuzeo nedavno, nakon što je dotadašnji predsjednik Odbora Sani Delić podnio ostavku pravdajući se poslovnim i privatnim obvezama) i samog autora NHP-a Gorana Martinovića da nam kažu nešto više o samom sustavu premjera, njegovoj primjeni i tehničkim pojedinostima, te da nam ukratko objasne na kojim se parametrima zasniva NHP, odnosno koje sve koeficijente uzima u obzir i kako ih preračunava.


- NHP premjer se temelji na 20 parametara koji se preračunavaju u četiri glavna koeficijenta koji se zbrajaju i dobije se NHP koeficijent. Korigirano vrijeme se dobije na način da se NHP koeficijent pomnoži sa jedrenim vremenom, isto kao i kod IRC premjera, a pritom se uzimaju u obzir i uvjeti koji su vladali na regatnom polju, smjer jedrenja s obzirom na smjer vjetra i jačina vjetra.


o NHP je eksperimentalno korišten na tri regate do sada i to na ograničenom broju brodova. Možete li precizirati na temelju kojih parametara su izabrani brodovi na kojima je primijenjen NHP, odnosno jesu li se vlasnici javili dobrovoljno ili ih je odredio autor premjera ili pak regatni odbor?

- Gotovo svi vlasnici brodova ubačenih u NHP premjer za prve dvije regate su se javili dobrovoljno što govori da nije bilo nikakvih parametara po kojima su brodovi određivani, već potpuno slučajan uzorak. Za Državno prvenstvo uzeti su gotovo svi brodovi koji su nastupali na njemu, a podaci su uzeti iz njihovih ORC svjedodžbi.

o Kako premjer funkcionira u praksi? Što su pokazale tri do sada odrađene regate, koliko su se rezultati i poredak brodova po NHP-u razlikovali od ORC premjera, koji je korišten kao službeni premjer na spomenutim natjecanjima, ili pak od rezultata u razredu OPEN i jeste li zadovoljni usporednim rezultatima?

- Na tri obuhvaćene regate imali smo sasvim različite vremenske uvjete. Od bonace i juriša sa vjetrom u pola boka na Viškoj do relativno stabilnih uvjeta i različitih smjerova jedrenja na Trogirskoj regati, do štap jedrenja na Državnom prvenstvu. Rezultati su jako različiti na prve dvije regate, što je bilo za očekivati jer svaki brod ima nekakve svoje uvjete po kojima najbolje jedri. S obzirom da je premjer relativno jednostavan to nije bilo iznenađujuće. Primijetio sam da neki brodovi ponešto odskaču i da su na neki način favorizirani, te će se u budućnosti poraditi na načinu kako ih uklopiti među ostale brodove.

Rezultati se u određenoj mjeri razlikuju od ORC premjera, ima tu i netočnosti jer su uglavnom prijavljivani podaci sa ORC svjedodžbi, a parametri koji se nisu znali su procijenjeni ili su uzeti od sličnog broda, tako da rezultate treba uzeti sa malom rezervom, ali u konačnici samo nekolicina brodova se ponešto razlikuje od ORC premjera. Usporedba sa OPEN-om nije rađena jer se ova dva sustava u potpunosti razlikuju u svojim definicijama. U OPEN-u se uzima samo jedreno vrijeme kao rezultat bez analize kako se do njega došlo, dok se kod premjera primjenom matematike obačunavaju rezultati uz pomoć karakteristika broda.

o Što će, po Vašem mišljenju, trebati doraditi i izmijeniti?

- Formula po kojoj se određuju koeficijenti će biti živa, što znači da će se tokom vremena, ukoliko se pojavi neki brod koji odskače u pozitivnom ili negativnom smjeru, pokušati uklopiti u većinu. 'Kralježnica' formule je tu, no trebat će je dodatno 'peglati', što će se postići kako vrijeme bude odmicalo i kako se bude povećavao broj brodova na temelju mjerljivih i nemjerljivih podataka.

o Ono što sudionike regata najviše zanima jest pitanje kako je predviđeno izračunavanje koeficijenata, odnosno uzimanje preciznih podataka o brodu? Predviđa li NHP da podatke za izračun koeficijenata daje sam vlasnik broda ili ih uzimaju (preračunavaju) ovlašteni premjerači? Ako podatke uzimaju premjerači, tko će financirati njhov rad? Je li HJS spreman preuzeti taj trošak na sebe, hoće li se oni financirati iz onih 300 kuna članarine koja je nedavno uvedena, ili će pak svaki premjer zasebno morati platiti vlasnik broda koji zatraži upis broda u bazu podataka NHP-a?

- Za ovaj problem još nemamo gotovo rješenje. Naša je zamisao da se oko NHP-a udruže zainteresirani vlasnici krstaša, koji bi potom ponudili svoje prijedloge vezane uz tehnička i ostala pitanja.

o Zanima nas i hoće li postojati javno dostupna baza premjerenih brodova s pripadajućim NHP brojevima (koeficijentima)?

- Ona već postoji i može se naći na linku: http://www.hjs.hr/images/stories/NHP/Obradjeni%20brodovi%20do%2004112013.pdf U njoj se trenutno nalaze 23 broda koja su do sada premjerena po NHP-u.

o Nekolicina članova foruma Nautica Portala postavila je pitanje i hoće li biti moguće na nekoj zasebno forimranoj web stranici NHP-a ispuniti interaktivni obrazac i na maksimalno jednostavan način dobiti, odnosno izračunati barem neformalni NHP broj, bez pretjeranog administriranja?

- Naša je ideja i bila da se sav proces može odraditi putem web aplikacije i na tome ćemo sigurno raditi.

o Što su na regatama koje će se jedriti po NHP-u zadaci i ovlasti regatnog odbora? Razlikuju li se njihovi zadaci od dosadašnjih, uobičajenih zadataka RO, odnosno jesu li regate po NHP-u po nečemu zahtjevnije za regatni odbor?

- U testnoj fazi zadatak regatnog odbora je bio uzimati smjer i jačinu vjetra u pojedinim fazama regate kako je propisano eksperimentalnim pravilima NHP-a. Regate koje će se jedriti po NHP-u će biti utoliko zahtjevnije što će regatni odbor morati znati što se događa na regatnom polju i gdje se većina flote nalazi, te u kakvim uvjetima jedri. To se može postići izravnim mjerenjima, uz upotrebu anemometra i kompasa, ili intervjuom sa kormilarima koji se natječu. Danas gotovo svi imaju mjerne instrumente na svojim brodovima. Ovi podaci, a posebno posebno kod duljih odobalnih regata, se potom korigiraju sa prognoziranim smjerom i jačinom vjetra. Osim toga, potrebno je kasnije sve podatke ubaciti na računalo i izračunati rezultate.

o Koliko će, po Vašem mišljenju, trebati 'odraditi' regata po NHP-u da bi on mogao biti prihvaćen kao službeni premjer i hoće li on i dalje biti podložan izmjenama i doradama i nakon službenog prihvaćanja, odnosno nakon završetka eksperimentalne faze?

- Što više regata odjedrimo po NHP-u, to bolje, jer ćemo imati veći broj podataka, što će na kraju dati i kvalitetnije rješenje!

Nautica Portal